Domov důchodců v Poličce

ZVĚTŠIT PÍSMO
s m l
KONTAKT
adresa
Svazek obcí AZASS
Domov důchodců v Poličce
Palackého nám. 160
572 01 Polička
e-mail
ddpolicka@tiscali.cz
telefon
461 722 700
734 673 693
Napište nám
Aktuality

6. dubna 2021

Návštěvy jsou v Domově důchodců v Poličce obnoveny po domluvě s KHS Svitavy... více...

19. března 2021

Usnesením vlády č. 296 se od 20. března 2021 mění podmínky pro vycházení uživatelů mimo... více...

9. března 2021

V Domově důchodců v Poličce proběhne ve středu 10. 3. 2021 očkování druhou dávkou... více...

25. února 2021

Vážení příbuzní našich klientů,   pokud ponesete svému blízkému balíček,... více...

22. února 2021

Vzhledem k tomu, že se v domově antigenními testy prokázal výskyt onemocnění... více...
ODKAZY
SPOLUPRACUJEME

Informace pro zájemce

Komu je služba určena

Služba je určena osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc, která jim nemůže být zajištěna členy jejich rodiny, pečovatelskou službou ani jinými službami sociální péče. Služba je určena zejména pro seniory pobírající starobní nebo invalidní důchod a pro osoby  s  tělesným  nebo  zdravotním  postižením  pobírající  invalidní  důchod a dosáhly věku 50 let, které vzhledem  ke svému  věku nebo zdravotnímu  stavu nemohou  dlouhodobě zajišťovat své životní potřeby v přirozeném prostředí. Služba je přednostně poskytnuta žadatelům, kteří mají bydliště v členských obcích Svazku obcí AZASS (regionu Poličska).

Službu neumíme poskytnout žadatelům:

  • u nichž je při jednání o přijetí zjištěna akutní fáze psychiatrického onemocnění, které se může  projevit agresivním jednáním, směřujícím k ohrožení vlastního zdraví, zdraví klientů a zaměstnanců nebo k poškození majetku.
  • u nichž je při jednání o přijetí zjištěna závislost na alkoholu nebo jiné návykových látkách, které pod jejich vlivem obtěžují, omezují nebo ohrožují okolí či vlastní osobu.
  • u kterých v důsledku projevu agresivity dochází k opakovanému porušování kolektivního soužití a které netrpí významnou poruchou osobnosti, která by narušovala klidné soužití s ostatními uživateli sociální služby
  • jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
  • kteří mají aktuálně diagnostikováno závažné akutní infekční onemocnění 
  • kteří žádají služby, jež organizace neposkytuje
  • kteří nespadají do cílové skupiny - okruhu osob, kterým je služba určena

Jak postupovat

Zájemce o poskytování naší služby, případně jeho blízcí mohou (nejlépe po předchozí dohodě) domov navštívit a prohlédnout si jej za doprovodu pověřeného pracovníka, který také zodpoví případné dotazy. Zájemce má možnost pohovořit si s klienty, kteří již službu využívají, případně využít pozvání k prohlídce jejich pokoje.

Žadateli jsou v případě zájmu předány příslušné formuláře (žádost o přijetí, vyjádření lékaře, souhlas se zpracováním osobních údajů - formuláře je rovněž možné stáhnout z těchto internetových stránek nebo je zašleme poštou či e-mailem) a poskytnuty všechny základní informace o sociální službě.

V domově je veden Seznam žadatelů o službu. V případě, že žadatel splňuje podmínky přijetí, je na základě obdržené vyplněné žádosti do tohoto seznamu zařazen a o této skutečnosti informován.

Ve vhodném termínu a po předchozí dohodě s žadatelem probíhá sociální šetření v místě pobytu žadatele. Při sociálním šetření je zjištěna zejména míra sociální potřebnosti, především z hlediska zvládání sebeobsluhy, rodinného zázemí, kvality bydlení ad. Pověřenou osobou k jednání se zájemcem o službu je sociální pracovník, přizváni mohou být dle potřeby další pracovníci, zejména staniční sestra.

V případě, že se v domově uvolní místo (lůžko), je ze seznamu uchazečů komisí vybrán nejvhodnější kandidát na obsazení tohoto místa. Při výběru je zohledněna sociální potřebnost klienta a fakt, zda žadatel aktuálně splňuje všechny podmínky přijetí. 

Při nástupu do domova bude s vybraným uchazečem – uživatelem služby uzavřena písemná Smlouva o poskytování sociální služby. Smlouva obsahuje zejména označení smluvních stran, druh sociální služby, místo, čas a rozsah poskytování sociální služby, výši úhrady a způsob jejího placení, ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem pro poskytování sociální služby, výpovědní důvody, výpovědní lhůty a dobu platnosti smlouvy. Uživatel je v předstihu se smlouvou seznámen pověřeným pracovníkem a to způsobem pro něj srozumitelným.

Redakční systém MaRS 2.1 ▪ regrafika © 2009 ▪ http://www.regrafika.cz