Středisko sociální integrace

Menu
Odkazy
46604

Tento projekt je spolufinancován evropsku unií

O nás

Středisko sociální integrace AZASS Polička vzniklo v srpnu r. 2005 jako dvouletý projekt spolufinan-covaný Evropskou unií prostřednictvím Pardu-bického kraje. V činnosti však bude Středisko pokračovat i po skončení projektu.

 

Základním posláním Střediska je pomoc lidem ohroľeným vyčleněním z přirozeného sociálního prostředí, tedy pomoc v situaci, v níľ se ocitli pro ztrátu soběstačnosti, z důvodu věku, nemoci, zdravotního postiľení, krizové sociální situace apod. a sami nejsou schopni dostatečně zabezpe- čovat a uspokojovat své základní ľivotní potřeby. Středisko nabízí spolupráci i těm, kteří o takto ohroľenou osobu pečují.

 

Za druhý, neméně důleľitý cíl si Středisko stano- vilo realizaci komunitního plánování sociálních sluľeb pro region Svazku obcí AZASS, čítající 25 obcí a 2 města. Výstupem této činnosti byl především vlastní Komunitní plán, schválený výborem svazku dne 4. prosince 2006. Aktuálně Středisko ve spolupráci s Městem Polička vydalo informační publikaci Průvodce občana sociálními sluľbami.

 

Pokud jde o jednotlivá pracoviště Střediska so-ciální integrace, ta hlavní se nacházejí v areálu zdravotních a sociálních sluľeb (nemocnice) v Po-ličce. Dále vznikla i terénní sí» pracovních bodů, vázaná na obecní úřady členských obcí SO AZASS. Veřejnost je o činnosti Střediska a aktualitách průběľně informována prostřednictvím putovních expozic, tiskových zpráv a nyní i prostřednictvím těchto webových stránek.

Redakční systém MaRS 1.1 ▪ regrafika © 2007 ▪ http://www.regrafika.cz